Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

 __________________________________________________________________________________________________________

Mededeling

Onlangs is bekend gemaakt dat pastor Joost de Bont niet meer terugkeert als pastoor van de regio Alphen en Gilze. Hij is inmiddels - voorlopig - van start gegaan als priester-assistent in de regio Dongen-Rijen. Sinds 1 juni heeft Mgr. Lommers tijdelijk de eindverantwoordelijkheid voor onze parochies overgenomen.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat onze bisschop per 15 november pastoor Jos Demmers zal benoemen tot pastoor van de zes parochies in de regio Alphen en Gilze. Pastoor Demmers, 58 jaar, is momenteel pastoor in de regio Made. Hij gaat wonen in de pastorie van Alphen.

Tot 15 november blijft het huidige pastorale team onder leiding van Mgr. Lommers het pastoraat behartigen. Met de komst van pastoor Demmers zal pastor Paes met emeritaat gaan en mettertijd verhuizen naar Breda.

Gezamenlijke parochiebesturen regio Alphen en Gilze

____________________________________________________________________________________________________________

Bernardusoctaaf 2015 in Ulicoten

 ‘Een hart dat van God houdt, zoekt geen andere beloning.’

 Dit is een uitspraak van de heilige Bernardus van Clairvaux, de patroonheilige van de parochie Ulicoten. De woorden vormen het thema van het Bernardusoctaaf dat begint op 20 augustus.

Het is een prikkelende uitspraak die mij aan het denken zet. Wat bedoelt Bernardus? Zelf stel ik mij dikwijls de vraag: ‘Wat is de werkelijke reden waarom ik mij inzet voor God en mijn medemens?’ Is deze inzet echt belangeloos of word ik gedreven door een ander verlangen? Een verlangen naar waardering als vorm van beloning? Soms vind ik die vraag moeilijk om te beantwoorden. Wat voor mensen in het algemeen geldt, is ook van toepassing op mij als persoon: ‘Ik ben een mens en ik heb dikwijls behoefte aan bevestiging.’ 

Het is fijn wanneer je als mens en in je functie van pastoraal werker wordt gewaardeerd. Tegelijk stel ik dat het niet mijn eerste streven is. In de praktijk van alledag blijft waardering vaak uit. Het is meestal andersom: ik spreek mijn waardering vaak uit naar anderen. De ervaring van de afgelopen jaren leert mij dat ik dikwijls word blootgesteld aan kritiek.

 Soms is die kritiek niet voor mij als persoon bedoeld. Ze is gericht op de Kerk met een hoofdletter ‘K’ en de kerkleiding. Het komt ook voor dat de inhoud van ons geloof en de visie van de kerkelijke traditie wordt bekritiseerd. Jonge ouders kunnen zich kritisch uitlaten over de inhoud van ons geloof. Heel open uiten zij dat zij geen waardering meer kunnen opbrengen voor de verhalen uit de bijbel, de kerkelijke tradities en de gebeden die van generatie op generatie door christenen aan elkaar zijn overgedragen. In deze en in andere situaties komen de woorden van Bernardus mij goed van pas. Zij helpen mij om de kritiek te relativeren.  

Bernardus zegt dat wij er niet op de eerste plaats beloning moeten ontvangen. Onze liefde voor God en de mensen die Hij liefheeft mag de enige drijfveer zijn om de ander tegemoet te treden. In de ogen van God is ieder mens uniek en waardevol en mogen wij Zijn aanwezigheid in deze mens herkennen. Ook de mensen die kritiek op ons hebben,  dienen we open tegemoet te treden. Het stelt ons voor de uitdaging om te verwoorden waarom Gods liefde voor ons en onze liefde voor Hem van onschatbare waarde is.

Zo heeft Jezus Christus het ons voorgeleefd en zo is Bernardus is in zijn voetstappen getreden. Stap voor stap heeft hij geleerd om in eigen hart te zien. Steeds opnieuw heeft hij zichzelf geconfronteerd met de vragen: ‘Groei ik in mijn liefde voor God of ben ik uit op een beloning? Zoek ik God of zoek ik vooral waardering voor mijzelf?’

We kunnen het hem niet vragen maar ik vermoed dat hij tot mij en anderen zou zeggen: ‘Houd goede moed en blijf vertrouwen!’

 Namens het pastoraal team wens ik u een heel mooie zomer en bovenal een zeer inspirerend Bernardusoctaaf!

 Pauline Vermeulen - Dekker

Pastoraal werkster

________________________________________________________________________________________________________________

Vormsel Baarle Nassau

Informatieavond en opgave vormsel 2016 voor ouders en kinderen!

Dit bericht geldt ook voor kinderen uit groep 8 van De Regenboog en kinderen die de route van het bijzonder onderwijs volgen!

 Aan ouders van kinderen uit groep 8, 

Informatieavond 14 september

Op vrijdag 22 januari 2016 wordt het vormsel toegediend aan jongens en meisjes van groep 8 in de parochiekerk van Ulicoten.  Op zaterdag 3 oktober starten we met de voorbereiding tijdens het Lopend Vuurtje te Bergen op Zoom. Op deze interactieve dag ontmoeten we de bisschop en heel veel vormelingen uit andere plaatsen van ons bisdom.

Hierna starten de vormsellessen. Deze lessen vinden plaats na schooltijd en worden gegeven door Pauline Vermeulen (pastoraal werkster).  Een paar lessen vinden plaats op de Akkerwinde. Voor andere activiteiten sluiten we aan bij de vormelingen van Ulicoten of de parochies van onze regio. 

Om meer te weten te komen over het programma en wat het vormsel inhoudt, adviseren wij ouders en kinderen om naar de informatieavond te komen.   

Deze avond is op 14 september 2015 en begint om 19.30 uur in het klaslokaal van groep 8 van De Akkerwinde.  We eindigen uiterlijk om 20.45 uur.

 Aanmelden vormsel 2016

Het aanmelden van uw kind gebeurt door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Uiterlijk op 21 september dient het formulier voor het vormsel bij de leerkracht van groep 8 ingeleverd te zijn.  Inschrijfformulieren worden van tevoren op school uitgereikt of zijn verkrijgbaar via de leerkracht van groep 8.  

Programma van deze avond

1. Welkom*

2.      2. De pastor stelt zich voor*

3.      3. Wat is het vormsel?*

4.      4. Vormselprogramma*

5.      5. Start met het Lopend Vuurtje te Bergen op Zoom: cool, vet en gaaf!*

6.      6. Project ‘In vuur en vlam’*

7.      7. De eerste vormselopdracht

8.      8. Afsluiting* 

*Gezamenlijke programma voor ouders en kinderen. 

Tijdens punt 7.

De kinderen naar een andere ruimte binnen school en gaan een opdracht doen. De ouders krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en zich op te geven als hulpouder. Van alle ouders verwachten wij actieve inzet. Voorafgaand krijgt u een overzicht van alle hulptaken. U kunt zich thuis alvast voorbereiden. Vergeet niet uw agenda mee te nemen!

Pauline Vermeulen, pastoraal werkster

________________________________________________________________________________________________________________ 

Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Waarnemend pastoor mgr. H. Lommers, tel. 076-5223444, email: hlommers@bisdombreda.nl

Em.-pastoor J. Paes, tel. 013-5081215, email: pastoorjpaes@gmail.com

Diaken G. Fennema, Rector van den Broekstraat 1A, tel. 06.30948209, email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken-assistent J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com        

______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                              

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl 

                                                                                                                 

   

Vorige