Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

_______________________________________________________________________________________________

 

H. Vormsel 2017

De liefde van God is uitgestort in ons hart door de heilige Geest die in ons woont.

Dit is het thema van de beide vormselvieringen waarin 42 kinderen uit onze zes parochies het sacrament van het heilig Vormsel zullen ontvangen.  Vanaf september hebben de vormelingen zich voorbereid in twee clusters; het cluster Alphen-Riel en Gilze en het cluster Baarle Nassau- Chaam en Ulicoten. De voorbereiding was dit jaar anders dan in de afgelopen jaren. Voor het eerst zijn we buiten schooltijd en met kinderen uit de verschillende dorpen bijeen gekomen. Nog steeds werken we met het project ‘In vuur en vlam’ maar wel aangepast zodat de voorbereiding veel interactiever is geworden. Zo hebben ze o.a. een ‘Onze Vader ‘-estafette gehouden en hebben geblinddoekt een parcours doorlopen. De kerk is bezocht  en samen hebben we nagedacht over de vraag: ‘Hoe bouwen we mee aan het Rijk van God? Wat zijn onze dromen en idealen voor deze wereld? Deze dromen hebben we tot uiting gebracht op onze eigen bouwsteen.  In november en december hebben de vormelingen zich voorgesteld en hun dromen en idealen gepresenteerd in Alphen en Baarle Nassau.  Samen hebben zij een ‘Spoor van licht’ gevormd in deze donkere maanden om voor heel veel mensen die ons gebed en onze steun kunnen gebruiken een kaarsje te branden. In januari komen alle vormelingen van de regio samen in Chaam voor de Regiomiddag. Het is mooi om te zien hoe de heilige Geest over dorpsgrenzen heen werkt. De kinderen uit de verschillende dorpen  zijn echt naar elkaar toe  gegroeid zodat zij samen deze belangrijke stap op hun geloofsweg kunnen zetten.

Op zaterdag 21 januari komt Vicaris W. Wiertz naar ons samenwerkingsverband om het  sacrament van het H. Vormsel toe te dienen. Dat wordt een groot feest! Wilt u er ook getuige van zijn hoe de liefde van God door de heilige Geest in 42 kinderharten wordt uitgestort dan bent u van harte welkom om dit wonder mee te maken!

Op zaterdag 21 januari om 16.00 worden de kinderen van het cluster Baarle Nassau – Chaam en Ulicoten gevormd in de parochiekerk van de O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau. Hun namen zijn:

Ize Adams, Lars Antens, Kalijn Bastiaanssen, Lotte Baijens, Renske van Beckhoven, Katelijne Bluekens, Lise Dekkers, Tess van Gestel, Lotte Hermans, Pleun Jacobs, Femke Jansens, Danijela Kardum, Stijn Leuris, Rens Marijnissen, Merlijn van Opstal, Anne Patist, Linde Paymans, Sevi Pistorius, Nadine van Raak, Jochem Snoeijs, Damian Stoffelen, Bart van Tilburg, Hanno Verheijen en Teun Verschueren

Op zaterdag 21 januari om 19.00 uur worden de kinderen van het cluster Alphen-Gilze en Riel gevormd in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Alphen. Hun namen zijn:

Scott Arts, Emil Corralero Medina, Ralf van Gorp, Maxime de Groot, Anke Hoefmans, Dries Hoefnagels, Ymke van Hoof, Bram de Jong,  Jasper Lanslots, Bart van Leijsen, Jill van Roessel, Juultje Schoppenhauer,  Jeroen Smits, Tim Stuijk, Bernadette Vanhooren, Bram de Vos, Jessie Vromans en Leon Vromans

Namens het pastoraal team,

Kapelaan J. van Velthoven en P. Vermeulen-Dekker, pastoraal werker

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Interview met pastoor Demmers  1 jaar in de regio Alphen Gilze

 

Op de vraag hoe was de overgang van uw vorige parochie naar de regio Alphen-Gilze  en heeft het onthaal hier de pijn van het vertrek uit de vorige parochie wat kunnen verzachten, geeft pastoor Demmers aan dat de wijze van kennismaking en het ontvangst in alle parochies hem al snel een thuisgevoel gaf. Er was van Bisschop Liesen een dringend verzoek gekomen om leiding te gaan geven aan de 6 parochies van de regio. Maar, om na 6 jaar afscheid te moeten nemen van een "kleinere" parochie waar je een goede band opgebouwd hebt met de mensen en de overstap te maken, weer te verhuizen naar een regio van 6 parochies met ieder hun eigen kerk en identiteit, een andere omgeving, nieuwe mensen en vrijwilligers is een grote stap. Maar na een jaar kijkt pastoor Demmers met tevredenheid terug op deze beslissing en heeft hij het naar zijn zin in onze regio.

Ook geeft de pastoor aan snel goede aard gekregen te hebben in zijn huis in Alphen mede door de kleine dingen zoals een bloemetje met een welkomstgroet van een buurvrouw. Fijn was ook, meteen in de regio te kunnen komen wonen, zodat de afstand tot de dorpen beperkt bleef. Echte Alphenaar wordt je niet zomaar maar het is er fijn wonen.

 

Onze volgende vraag was hoe zwaar is het om leiding te geven, aan besturen van 6 parochies, het verschil tussen de dorpen, rivaliteit en het voorgaan in gebed en geloof.

Pastoor Demmers geeft aan dat het niet altijd meevalt om de aandacht goed te verdelen tussen de parochies en dat dit soms wel een spanningsveld oproept maar dat er samen met het team geprobeerd wordt om een eerlijke verdeling te maken in de diensten per parochie, hierbij ook rekening houdend met wat jezelf aan kunt en het eigen welzijn in het oog te houden.

Soms lijkt het dat je in de ene parochie meer aanwezig bent dan in de andere maar dit kan komen door bijzondere diensten waar je als pastoor als voorganger aanwezig moet zijn, dit wordt in andere periodes weer recht getrokken.

Fijn vind hij het, om een team om zich heen te hebben waardoor de taken verdeeld kunnen worden, en te werken met de vele vrijwilligers in de parochies die vele taken op zich nemen waardoor de pastorale zorg, die toch eigenlijk de hoofdtaak is niet al te veel in het gedrang komt.

Het priesterschap geeft hem ook na 33 jaar nog heel veel voldoening, de pastorale zorg aan de parochianen, de huisbezoeken en gesprekken met de mensen zeker op belangrijke momenten in het leven hebben zijn grote aandacht maar dit vergt wel een tijdsbewaking om dit goed te kunnen doen in zo'n groot werkgebied. Ook het optrekken met de vele vrijwilligers  geeft veel voldoening.

 

De toekomst van de parochies, hoe kijkt u daar naar. We realiseren ons allemaal wel dat kapelaan van Velthoven op een gegeven moment het verzoek krijgt om in een andere parochie zijn werk voort te gaan zetten. Als je kijkt naar het aantal priesters en priesterwijdingen weten we allen dat er dan niet zo maar weer een priester bijkomt voor de regio.  Als er maar een priester is hoe vaak kan er dan nog een eucharistie gedaan worden, is dat 1 keer in de 2 of 3 weken  en met minder teamleden hoeveel woord- en communiediensten kunnen er dan nog gedaan worden, het zijn allemaal zorgen. Hoe ga je dan een eerlijke verdeling maken, wat voor mogelijkheden zijn er om de geloofsgemeenschap bij elkaar te houden. Ook het ouder worden van de pastorale beroepskrachten en de vrijwilligers het zijn allemaal dingen die meespelen in het geheel, het zal ook gevolgen hebben voor het werk, hoe de verdeling er dan uit gaat zien, dit geeft  wel zorgen.

Dan is er ook nog de financiële kant, de onderhoudskosten van een gebouw, moet je het hele kapitaal daaraan besteden of besteed je het aan andere zaken, hoe lang kunnen we het nog volhouden, wat voor alternatieven zijn er. De vraag die aan de gemeenschap gesteld moet worden is, wat is de kerk me waard. Maar de kerk is niet alleen het gebouw maar het zijn de mensen die de kerk vormen.  Belangrijk is dat er mensen zijn die zich betrokken blijven voelen bij de kerk,  dat het een gebeuren is van samen kerk zijn en als dit  maar op een goede manier gebeurt kunnen we veel.

 

Hoe kun je de kerk vitaler maken wie neemt die uitdaging aan, wat zijn de wensen, wat zijn de mogelijkheden het zal ook aan de parochianen gevraagd moeten worden, kortom er is nog wel wat werk te doen.

Verder geeft pastoor Demmers ook aan dat we als regio de laatste zijn in het bisdom met 6 zelfstandige parochies, dit roept ook weer vragen op hoe we dit ook op bestuurlijk niveau rond kunnen blijven breien. Zou een regionaal bestuur met 6 delen een optie zijn, hoe kunnen de parochies dan de eigenheid behouden in het grotere geheel?

 

Het jongerenpastoraat, wat door de kapelaan opgezet is, krijgt veel aandacht maar staat nog in de kinderschoenen. Het pastoraat jonge gezinnen is een belangrijk speerpunt. Het zou ook fijn zijn als er verjonging kwam in de vrijwilligersgroep. Maar ook dat is moeilijk, mensen hebben het druk met hun werk en gezin en hun vrije tijd nodig om die te besteden aan dit gezin.

Er zijn heel wat onderwerpen aan de orde gekomen in ons gesprek met pastoor Demmers waar we geen van allen de antwoorden op weten. Wel is het fijn te horen dat hij zich hier bij ons in de regio thuis voelt. We vragen nog een laatste opmerking aan hem en die krijgen we.

Hij spreekt de hoop uit dat deze benoeming de laatste was. Wij wensen hem een goede gezondheid toe en hopen dat hij nog lang als pastoor in onze regio mag werken. 

 

Namens de regio

Jeanne en Jeannette

 

_______________________________________________________________________________________________

 

1ste priesterjaar Kapelaan Jochem van Velthoven

Op 7 november 2015 ben ik door bisschop Liesen tot priester gewijd voor het bisdom van Breda. Een week later ben ik in de installatieviering van pastoor Demmers gepresenteerd als kapelaan voor de zes parochies in de regio Alphen/Gilze.

Na een jaar is het goed om de balans op te maken. Met grote dankbaarheid en vreugde kijk ik terug op mijn eerste jaar als priester en als kapelaan in onze regio.

Heel dankbaar ben ik mijn ouders voor het geloof wat ik van hen heb ontvangen, en wat zij tot op de dag van vandaag voorleven. Dankbaar ook voor de mogelijkheden die ik heb gehad, op de priesteropleiding Bovendonk, om te groeien in mijn geloof op weg naar het priesterschap.

Maar ook u ben ik dankbaar voor de ontmoetingen, en het geloof dat u mij hebt laten zien. Ik mag met u optrekken in vreugde en verdriet, op de scharniermomenten in uw leven. U laat mij delen in uw leven, wij mogen in elkaar God ontmoeten, Hij is midden onder ons aanwezig. Heel bijzonder stellen wij samen Christus present, in woord, sacrament en in leven. 

Door mijn werkzaamheden als priester is mijn geloof alleen maar sterker geworden, door alle weerbarstigheden en moeilijkheden heen. U laat mij God zien, en ik mag zijn Zoon als priester present stellen; ‘in persona Christi’.

Dat wil niet zeggen dat het allemaal rozengeur en maneschijn is. Het is moeilijk om te voldoen aan de grote vraag, welke ook voortkomt uit een verleden wat langzaam voorbij gaat. Het rijke roomse leven is niet meer, en komt ook niet meer terug. Een parochie met een pastoor en twee kapelaans is allang voorbij. Twee priesters voor zes parochies is tegenwoordig al een ‘luxe’. Het niet kunnen voldoen aan alle vragen, het niet overal zichtbaar aanwezig kunnen zijn, vind ik moeilijk. Want ik geloof in de presentie, als priester midden in de samenleving. Helaas is dit met de vele werkzaamheden niet altijd mogelijk. Er dient namelijk ook en misschien wel vooral geïnvesteerd te worden in de toekomst; pastoraat jonge gezinnen, jongeren en de vele mensen die zoeken. Er zijn meer mensen die geloven buiten de muren van onze zes kerken dan erin. Het is mijn verantwoordelijkheid om alle mensen bij God te brengen, het begeleiden van het gelovig zoeken van de vele mensen buiten de kerk is dus ook mijn verantwoordelijkheid.

Daarom is het goed te weten dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. Alsof ik de kerk zou kunnen redden… Ik kan de kerk niet redden en u ook niet, maar we hebben een Redder – Christus!

Samen zijn we kerk, een gemeenschap van mensen rondom Jezus Christus, die zich naar Zijn voorbeeld inzetten voor een betere wereld, dichtbij en ver weg. Wij hebben hierin allemaal een belangrijke opdracht, vanuit ons doopsel, vanuit ons christen zijn! Ik zeg altijd dat de parochianen oren en ogen zijn van de pastores, maar zeker ook handen en voeten. Maak met de mogelijkheden die u heeft, werk van uw geloof! We hebben samen een belangrijke opdracht, om de toekomst van de kerk van Christus voor te bereiden!

Laten we tot Hem blijven bidden en vragen wat onze geloofsgemeenschappen vandaag de dag nodig hebben om de toekomst van Zijn kerk voor te bereiden.

Ik dank God dat hij mij heeft uitgekozen om Zijn dienaar te worden, een dienaar van de vreugde.

in Dei nomine feliciter!        (in Gods naam gelukkig)

Kapelaan van Velthoven

_________________________________________________________________________________

 

AFTRAP JONGERENGROEP

Zondag 25 september jongstleden ging in een feestelijke eucharistieviering te Riel de jongerengroep van het parochiële samenwerkingsverband Alphen-Gilze van start. Tijdens de viering welke ook in het teken stond van de afsluiting van de vredesweek gaf kapelaan Jochem van Velthoven het startsein van de jongerengroep waar reeds enkele maanden aan was ‘gewerkt’. De viering werd door het jongerenkoor Baarle-Nassau geweldig goed opgeluisterd met prachtige liederen.

De jongerengroep is bedoeld voor jongeren uit en rond de dorpen; Riel, Chaam, Baarle-Nassau, Ulicoten, Alphen en Gilze. De jongerengroep is opgezet vanuit de zes parochies van de regio. Het is een katholieke groep, ook in de zin van algemeen en universeel, dus iedereen van goede wil is van harte welkom!

De groep zal bijeenkomsten houden waarin we kunnen spreken over wat ons bezig houdt in het leven. We verbinden ons leven met het geloof, wat we samen delen en vieren! We willen graag samen de vreugde van ons geloof vieren met bijeenkomsten en activiteiten voor en door jongeren. Graag horen wij van jullie waar interesses liggen, zodat we een uitnodigend, gevarieerd en inspirerend jaarprogramma kunnen aanbieden.

Tot slot: voor eenieder die geïnteresseerd is, neem contact op met kapelaanvanvelthoven@gmail.com. Hopelijk mogen wij jou binnenkort verwelkomen bij een van onze bijeenkomsten!

Tot ziens,

Jongerengroep ……….           (naar een goede naam zijn we nog op zoek ;-)

_________________________________________________________________________________________________________

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

EENHEID THEMA VAN OECUMENISCHE VIERING

Niet kijken naar de verschillen, maar naar wat ons bindt

 

De jaarlijkse oecumenische viering van protestanten en katholieken op zondag 29 januari 2017 is om 10 uur in de Ledevaertkerk in Chaam. Dit jaar is gekozen voor het thema: 'Terug naar het begin, open naar de toekomst.'

"Een gezamenlijke viering van het geloof in brede zin vinden wij, juist ook in deze tijd van soms bijna onoverbrugbare verschillen, nodig en zinvol," zijn de leden van de werkgroep Oecumene van mening. "Niet kijken naar de verschillen, maar naar wat ons bindt. Dat biedt opening en perspectief. "

 

Het wordt ook dit keer een viering van Woord en Gebed. In deze dienst gaan voor ds S. Dondorp van de protestantse Ledevaerkerk en diaken J. Smies namens de gezamenlijke R.K kerken in de regio.

Het Cambokoor, onder leiding van Miranda Pieters, zal deze dienst muzikaal opluisteren.

Met deze dienst willen de protestantse Ledevaertkerk en de R.K. kerken in de regio het streven naar eenheid benadrukken.

Graag tot zondag 29 januari 2016 om 10 uur in de Ledevaertkerk in Chaam.

___________________________________________________________________________________________________________

 

“Caritas Banneux bisdom Breda”

Meer dan 60 jaar op bedevaart naar de Maagd der Armen!

 

Het verhaal van Banneux staat niet stil! Het stopt niet in 2016! Het gaat door!

“Caritas Banneux bisdom Breda” is een gevestigde waarde in het bedevaartwezen binnen het bisdom Breda. Ieder jaar, ook in 2017, tracht deze stichting vele gelovigen uit heel het bisdom onvergetelijke dagen te bezorgen, pelgrims en vrijwillige medewerkers.

En er zijn zelfs nieuwe initiatieven !!!

 

Op bedevaart gaan is deelnemen aan een groepsgebeuren met het geloof voorop!

Naast de gekende 5-daagse bedevaarten (de Triduüms) zijn er de Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” en is er de 2-daagse Jongerenbedevaart!

De Triduüms zijn geschikt voor zowel mobile als (zieke) mindervalide pelgrims die in bepaalde mate verzorging nodig hebben.

Voor de Dagbedevaart is enige vorm van mobiliteit noodzakelijk.

De Jongerenbedevaart i.s.m. “Jong Bisdom Breda” richt zich op jongeren tussen 16 en 30 jaar.

 

Graag nodigen we iedereen uit mee te gaan!

 

Triduüms 2017

Vrijdag 5 mei t.e.m. dinsdag 9 mei

en

Vrijdag 25 augustus t.e.m. dinsdag 29 augustus

 

Verblijf

Op basis van volpension in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche.

 

Prijs

5 daagse bedevaart naar Banneux: 300 euro pp.

 

Inbegrepen

Vervoer per luxe touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda.

Vijf dagen, vier overnachtingen, op basis van volpension!

Verzorgt bedevaartprogramma met eigen pastores.

Een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Zowel op de heen als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B).

 

Dagbedevaarten “Nieuwe Stijl” 2017

Zondag 7 mei en zondag 27 augustus

 

Inbegrepen

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm. Inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus: 47,50 euro pp.

 

 

NIEUW: 2-daagse Jongerenbedevaart 2017

Zaterdag 6 & zondag 7 mei

2 dagen met overnachting op basis van volpension met eigen programma!

Volledig in samenwerking met “Jong Bisdom Breda”.

Deelnameprijs: 35 euro pp.

 

Uw interesse gewekt?

Neem contact op met het secretariaat en schrijf u in!

 

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

 

http://banneux-breda.jouwweb.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige