Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@naardekerk.nl

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

_____________________________________________________________________________________________

 

AFTRAP JONGERENGROEP

Zondag 25 september jongstleden ging in een feestelijke eucharistieviering te Riel de jongerengroep van het parochiële samenwerkingsverband Alphen-Gilze van start. Tijdens de viering welke ook in het teken stond van de afsluiting van de vredesweek gaf kapelaan Jochem van Velthoven het startsein van de jongerengroep waar reeds enkele maanden aan was ‘gewerkt’. De viering werd door het jongerenkoor Baarle-Nassau geweldig goed opgeluisterd met prachtige liederen.

De jongerengroep is bedoeld voor jongeren uit en rond de dorpen; Riel, Chaam, Baarle-Nassau, Ulicoten, Alphen en Gilze. De jongerengroep is opgezet vanuit de zes parochies van de regio. Het is een katholieke groep, ook in de zin van algemeen en universeel, dus iedereen van goede wil is van harte welkom!

De groep zal bijeenkomsten houden waarin we kunnen spreken over wat ons bezig houdt in het leven. We verbinden ons leven met het geloof, wat we samen delen en vieren! We willen graag samen de vreugde van ons geloof vieren met bijeenkomsten en activiteiten voor en door jongeren. Graag horen wij van jullie waar interesses liggen, zodat we een uitnodigend, gevarieerd en inspirerend jaarprogramma kunnen aanbieden.

Tot slot: voor eenieder die geïnteresseerd is, neem contact op met kapelaanvanvelthoven@gmail.com. Hopelijk mogen wij jou binnenkort verwelkomen bij een van onze bijeenkomsten!

Tot ziens,

Jongerengroep ……….           (naar een goede naam zijn we nog op zoek ;-)

_________________________________________________________________________________________________________

Informatieavond 1e Communie 2017

Op dinsdag 1 november is er een informatieavond voor de 1e communie op Basisschool De Akkerwinde, Schoolstraat 10, Baarle-Nassau. Ook ouders waarvan de kinderen hun eerste communie in Baarle-Nassau willen ontvangen en elders op school zitten, zijn van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur.

Op deze avond kunt u uw kind aanmelden, hiervoor verzoeken wij u uw trouwboekje of een doopbewijs van uw kind mee te brengen.

Werkgroep 1e communie

___________________________________________________________________________________________________________

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

_____________________________________________________________________________________

 Verslag WereldJongerenDagen Krakau, juli 2016:

Een kijkje in toekomst van de Kerk – Afgelopen weken mocht ik een kijkje nemen in de toekomst van onze wereldkerk; een bruisende, gelovige, jonge, vitale, inspirerende en vreugdevolle Kerk. Voor de derde keer mocht ik deelnemen aan de Wereldjongerendagen, dit jaar in Polen – Krakau. Het was een geweldige beleving om met meer dan twee miljoen jongeren het geloof in God, zijn zoon Jezus Christus te vieren en te verdiepen, dit alles in de kracht van de Heilige Geest. Dat de Geest aanwezig was, werd zichtbaar in de jongeren die vol overgave en met veel vreugde de ontmoetingen aangingen met leeftijdsgenoten uit de 188 aanwezige landen, vanuit zes continenten en natuurlijk de ontmoeting met God.

Heel bijzonder om te zien hoe jongeren zich openstellen, zich laten raken door God. De ontmoeting met andere jongeren is hierbij zeker een stimulans. Wat een zegen als het geloof een vanzelfsprekendheid is, waar je trots op mag zijn! Dat zorgt ervoor dat jongeren, zonder vrees, gaan vertellen over hun geloofsleven. Het is een getuigenis over wie God voor hen is, over de ups & downs op de gelovige weg die ze gaan, het is stilstaan bij de weg die God met je gaat.

De ontvankelijkheid, openheid, eerlijkheid en bevlogenheid mogen voor ons allen een aansporing zijn om werk te blijven maken van ons geloof. Om in onze eigen levens, op onze eigen manieren te getuigen van wie Christus voor ons is en welke rol Hij in onze levens heeft.

Tijdens de reis wisten de jongeren zich gedragen door uw gebed en hebben zij ook voor u gebeden. Op deze wijze blijven we met elkaar verbonden over de parochie- en landsgrenzen heen. Deze verbinding is heel belangrijk, want samen vormen we kerk, gemeenschap rondom Jezus Christus.

Heel bijzonder is ook iedere keer de ontmoeting met paus Franciscus, de paus van Rome, de opvolger van Petrus, de herder van onze wereldkerk. In het bijzondere van de ontmoeting uit zich in het gewone. De paus komt aan in zijn Volkswagen polo of zoals u misschien gezien heeft op het nieuws neemt hij de tram. Tussen de miljoenen jongeren beweegt hij zich vrij in zijn open pausmobiel, zonder angst. Hij spreekt hele gewone, maar zeer duidelijke taal.

Voor mij persoonlijk was het heel bijzonder om als jonge priester de mis te vieren samen met de paus, meer dan 850 bisschoppen en duizenden priesters. De broederschap die onderdeel is van het priesterschap heb ik heel sterk ervaren. En niet te vergeten de jongeren! Heel bijzonder mocht ik gesprekken met hen voeren over hoe God werkt in hun leven, werd ik deelgenoot van hun moeilijkheden in het leven en mocht ik Gods vergevende liefde, Gods barmhartigheid uitspreken in het sacrament van de biecht. Het is ontroerend om te zien hoe de jongeren openstaan en verlangen naar zijn liefde en hierdoor ten volle leven!

De Kerk van Christus leeft! – En ook al zien wij in onze kerken niet direct de jongeren en jonge gezinnen. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Hierin hebben wij allen een belangrijke opdracht, om jonge mensen uit te nodigen en te verwelkomen in onze gemeenschappen. Om te getuigen van ons eigen geloof, de hoop die in ons leeft en de liefde voor God en onze naasten. Daarnaast blijft het belangrijk om te blijven bidden; dat de jonge mensen hun hart mogen openen voor Christus en zich aan Hem toevertrouwen, dat ze wegen vinden om tot God te komen en elkaar ontmoeten binnen en buiten de Kerk. Dat we onze ogen gericht mogen houden op Christus en aan Hem vragen wat we moeten doen, om ook in Nederland, in onze eigen parochies, de Kerk, de liefde van God voor de mensen te laten groeien en bloeien.

Gelukkig zijn er al veel initiatieven gaande en werken veel mensen hieraan mee. Laten we niet moe worden het goede te doen en elkaar steunen in onze gezamenlijke opdracht: de mensen bij God brengen, het netwerk van liefde versterken, Gods Koninkrijk!

Kapelaan J. van Velthoven

                        _______________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                    

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige